۞ الإمام الخميني:
الدافع وراء العبادة هو الوحي والوحي من القرآن ، والدافع من قراءة القرآن للبشرية هو العثور على زراعة.

المراجع

قرآن کتاب هدایت در دیدگاه امام خمینی (س)

(تبیان دفتر سیزدهم)

تفسیر و شواهد قرآنی در آثار امام خمینی (س)
(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)

اندیشه و آرای تفسیری امام خمینی (س)

(محمد تقی دیار بیدگلی)

تفسیر سوره حمد

برگرفته از آثار امام خمینی (س)

تاویل القرآن از دیدگاه امام خمینی (س) و مقایسه آن با دیدگاه سید حیدر آملی
(مهدی رضوانی پور)

آداب باطنی تلاوت قرآن کریم

(فریده علی نژاد)

اندیشه های اصلاحگرایانه امام خمینی (س)

(فاطمه گودرزی)

مهجوریت قرآن از دیدگاه امام خمینی (س)

(مریم بنان)

جلوه های قرآنی در نگاه امام خمینی (س)

(محمد امین صادقی ارزگانی)

جایگاه قرآن در انقلاب

(محمد علی سلطانی)

تفسیر قرآن – 4

(آیت اله مصطفی خمینی)

تفسیر قرآن – 3

(آیت اله مصطفی خمینی)

تفسیر قرآن – 2

(آیت اله مصطفی خمینی)

تفسیر قرآن – 1

(آیت اله مصطفی خمینی)

قرآن

(گزیده ای از آثار و سیره امام خمینی)

تفسیر قرآن مجید، برگرفته از آثار امام خمینی (س) – 5

(سید محمد علی ایازی)

تفسیر قرآن مجید، برگرفته از آثار امام خمینی (س) – 4

(سید محمد علی ایازی)

تفسیر قرآن مجید، برگرفته از آثار امام خمینی (س) – 3

(سید محمد علی ایازی)

تفسیر قرآن مجید، برگرفته از آثار امام خمینی (س) – 2

(سید محمد علی ایازی)

تفسیر قرآن مجید، برگرفته از آثار امام خمینی (س) – 1

(سید محمد علی ایازی)

همایش نامه

قرآن و امام خمینی (س)

خلاصه مقالات پذیرفته شده
همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره)

همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) مجموعه مقالات – 3

همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) مجموعه مقالات – 2

همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) مجموعه مقالات – 1

نسیم آسمانی

قرآن کریم و امام خمینی (س)

نسیم وحی

ویژه نامه اندیشه قرآنی امام خمینی (ره)

منزلت قرآن

در آینه اندیشه و سیره امام خمینی (س)